Корпоративное управление

REGULAMIN ZARZĄDU

§ 1

Zarząd CARLSON IVESTMENTS S.A. zwany dalej Zarządem jest organem statutowym Spółki i działa na podstawie przepisów:

– ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 95 poz.1037 )

– Statutu Spółki

– niniejszego regulaminu opracowanego na podstawie artykułu 21 Statutu Spółki I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

Regulamin Zarządu Spółki określa prawa i obowiązki Zarządu oraz zasady współdziałania pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu.

zobacz regulamin

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

I. Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy regulamin ( w dalszym ciągu Regulamin) określa szczegółowo tryb i zakres działania Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS S.A.

§2

Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki

§3

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia „Spółka” oznacza ono Przedsiębiorstwo CARLSON INVSTMENTS Spółka Akcyjna.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia „Zarząd” oznacza ono Zarząd Spółki

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia „Walne Zgromadzenie” oznacza ono zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki

zobacz regulamin

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

 

§ 1

Walne Zgromadzenie CARLSON INVESTMENTS Spółki Akcyjnej zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem” lub „Zgromadzeniem”, obraduje w myśl zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1.Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiających uczestnictwo jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.

2. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

3. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.

zobacz regulamin regulamin

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

Statut – tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Firma Spółki brzmi: CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu CARLSON INVESTMENTS S.A.

§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

§ 3
Akcjonariuszami – Założycielami Spółki są:
1. Krzysztof Macha
2. Mirosław Karkoszka
3. Zbigniew Torbus

zobacz statut