Akcjonariat

Akcjonariat

AKCJONARIUSZ: LICZBA AKCJI: PROCENT KAPITAŁU: PROCENT GŁOSÓW NA WZ:
 CARLSON INVESTMENTS SE 1.277.000 100% 100%
OGÓŁEM 1.277.000 100% 100%
KAPITAŁ SPÓŁKI
1. Wysokość kapitału zakładowego: 1 277 000,00 ZŁ
2. Liczba akcji wszystkich emisji: 1.277.000
3. Wartość nominalna akcji: 1,00 ZŁ
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 1 277 000,00 ZŁ
5. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: — ZŁ
EMISJE AKCJI
Nazwa serii akcji Liczba akcji
SERIA „A” 100.000
SERIA „B” 1.177.000