стратегия и рынок

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE SPÓŁKI

– Strategia Spółki jest podzielona na trzy elementy:

1. Sprzedaż bloczków HOTBLOK:

I. Na terenie Polski;

II. Na terenie Unii Europejskiej;

III. Poza Unią Europejską.

2. Sprzedaż licencji oraz technologii produkcji bloczków HOTBLOK.

3. Rozpoczęcie oferowania kompleksowych dostaw oraz prowadzenie budowy dla klientów.

 

Ad.1. Sprzedaż bloczków Sprzedaż bloczków jest kluczowym elementem strategii rozwoju Spółki. W ramach tego celu, Spółka prowadzi intensywne działania nad spopularyzowaniem swojej oferty towarów. Docelowym klientem Emitenta są firmy deweloperskie oraz wykonawcze. Do tej grupy klientów docieramy bezpośrednio albo poprzez architektów czy projektantów. Spółka przewiduje zbudowanie sieci dystrybucji w oparciu o współpracę z firmami dystrybucyjnymi w poszczególnych województwach. Sprzedaż prowadzona jest również poza granicami Polski. Odbiorcami na terenie Unii Europejskiej są dystrybutorzy branżowi (Włochy, Czechy, Słowacja), a także architekci (Węgry, Irlandia). Strategia, której realizację rozpoczęto w końcu 2011 roku przyniosła dobre efekty.

Ad 2.Sprzedaż licencji Emitent prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami o sprzedaży licencji lub innych rozwiązaniach biznesowych pozwalających na uruchomienie produkcji w innych lokalizacjach niż jest to obecnie. Rozmowy są prowadzone zarówno na rynku krajowym jak również europejskim. Kompleksowe dostawy i prowadzenie budowy: w związku z dużym zainteresowaniem ze strony głównie klientów indywidualnych związanym z zapotrzebowaniem na pełne dostawy (fundament, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, okna i dachy), spółka zamierza realizować kompleksowe dostawy oraz brać udział w przetargach na wykonawstwo.

Ad. 3. Rozpoczęcie oferowania kompleksowych dostaw oraz prowadzenie budowy dla klientów. Zarząd HOTBLOK S.A. prowadzi negocjacje z firmami wykonawczymi specjalizującymi się w budownictwie energooszczędnym i pasywnym lub zainteresowanymi rozszerzeniem swojej oferty o budownictwo energooszczędne i pasywne, mające w swym zamierzeniu zainicjowanie współpracy polegającej na oferowaniu domów energooszczędnych lub pasywnych wybudowanych w technologii HOTBLOK..

OPIS RYNKU NA KTÓRYM DZIAŁA EMITENT

Emitent działa na rynku materiałów budowlanych przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego, . energooszczędnego. Na rynku budownictwa mieszkaniowego w 2013 r. osiągnięto gorsze wyniki niż przed rokiem, oddano bowiem mniej mieszkań do użytkowania, utrzymał się spadek liczby mieszkań , na budowę których uzyskano pozwolenia, oraz spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2013 r. Z wstępnych danych GUS w 2013 roku wynika, że oddano do użytkowania 146,1 tys. mieszkań, tj. o 4,4 % mniej niż w 2012 roku, w którym oddano 152,9 tys. mieszkań. Spadek efektów budownictwa w 2013 roku zanotowano we wszystkich formach budownictwa, z wyjątkiem budownictwa indywidualnego- , gdzie utrzymano poziom z 2012 r. i budownictwa społecznego czynszowego , gdzie odnotowano niewielki wzrost, ale udział tej formy budownictwa w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych stanowi zaledwie 0,8%. W ramach budownictwa indywidualnego oddano 81 147 mieszkań. Deweloperzy budujący mieszkania na sprzedaż lub wynajem oddali w 2013r 57 536 mieszkań tj. o 9,5% mniej niż w 2012 r. , zmniejszając tym samym udział ogólnokrajowych przyrostów zasobów z 41,6% w 2012r do 39,4%. Spółdzielnie mieszkaniowe odnotowały w 2013 r. największy spośród wszystkich grup inwestorów spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania. W skali Kraju spółdzielnie wybudowały 3 511 mieszkań tj. aż o 16,3% mniej niż w 2012 r. Udział tej formy budownictwa sukcesywnie spada od kilku lat z 3,7% w 2012 r. do 2,4% w 2013 r.. W ramach budownictwa komunalnego wybudowano 2 319 mieszkań, tj. o 2,09 % mniej niż przed rokiem, budownictwo zakładowe oddało tylko do użytkowania w 2013 roku 438 mieszkań. 2013 r. to drugi z kolei rok znacznego pogorszenia się wskaźników prognostycznych, tj. liczby mieszkań , na budowę których wydano pozwolenia i liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto. Budownictwo energooszczędne w ostatnim czasie odnotowuje wzrost w związku z przyjętą Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, aby od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”,. oraz rosnącą świadomością społeczeństwa w sprawie energooszczędności i zmniejszania emisji CO2. W Polsce dodatkowym impulsem do rozwoju budownictwa energooszczędnego jest program bezzwrotnych form dofinansowania do domów energooszczędnych wdrażany przez NFOŚ i GW na lata 2013-2022.w wysokości 300 mln zł., na lata 2013-2015 NGOŚ i GW przygotował 100 mln. zł, następne 200 mil zostanie wypłacone w latach 2016-2022. Dotychczas wypłacono dopłatę na 22 przedsięwzięcia w łącznej wysokości 660 tys..